Atsakymai ( 18 )

 1. LSDP Vilniaus miesto skyriaus rinkimų programos prioritetai tautinių mažumų problematikos srityje:

  • Vilniaus tautinių mažumų istorinio paveldo saugojimas bei atvėrimas visiems ir atskleisime;
  • Daugiakalbiškumo diegimas savivaldybės įstaigose.
  • Konsultacinės tautinių mažumų tarybos prie Vilniaus miesto mero įsteigimas.
  • Tautinių mažumų mokyklų tinklo išsaugojimas ir stiprinimas.

  Išsamiau rinkimų programoje.

  Vilnius – daugiatautis ir daugiakultūris miestas

  Vilnius – istoriškai daugiatautis ir daugiakultūris miestas, kuriame nuolat gyveno ir kūrė lietuviai, lenkai, rusai, žydai, ukrainiečiai, baltarusiai ir kitų tautų atstovai.

  Įvairių tautybių žmonės kasdien kuria ateities Vilnių – savitą, margaspalvį ir tolerantišką.

  Miestas suinteresuotas išlaikyti savo daugiatautį ir daugiakultūrį charakterį, kad augtų daugiakalbė, patriotiška ir pasitikinti savimi nauja vilniečių karta. Pagarba visoms tautinėms ir kultūrinėms grupėms – tokia esminė socialdemokratų nuostata. Todėl:

  • Tautinių mažumų vaikams užtikrinsime galimybę lankyti lopšelius-darželius ir mokytis mokyklose, kuriose bendraujama ir mokoma pagrindinių (rusų, lenkų, baltarusių, žydų) tautinių mažumų kalbomis, užtikrinant tinkamą lietuvių bei gimtosios kalbos mokymą;
  • Sieksime, kad Vilniuje nebūtų uždaryta nė viena tautinių mažumų ugdymo įstaiga, kol jose vaikų skaičius tenkina minimalius reikalavimus;
  • Skatinsime tautų dialogą, tautinių mažumų integraciją bei jų kultūros puoselėjimą. Tautinių mažumų arba bendriems lietuvių ir tautinių mažumų kultūros projektams finansuoti bus skiriama pakankamai lėšų;
  •  Skatinsime tautinių mažumų kalbų vartojimą savivaldybės viešajame gyvenime – svarbiausia miesto informacija bus skelbiama, miesto gyventojai galės žodžiu ir/ar raštu kreiptis į aptarnaujančias savivaldybės institucijas ir įstaigas ne tik lietuvių, bet ir pagrindinių tautinių mažumų kalba;
  • Miesto bibliotekose atsiras naujų knygų tautinių mažumų kalbomis. Skaityti – kiekvieno teisė!
  • Mažinsime socialinę atskirtį – tautybė, tikėjimas ar pažiūros neturi būti priežastis, lemianti prastesnį žmogaus statusą;
  • Kreipsime investicijas į labiausiai apleistų tautinių mažumų tankiai gyvenamų miesto rajonų infrastruktūrą, sudarysime galimybę steigtis bendruomenių kultūros centrams.
 2. Atsakymo nepateikė, rinkiminėje programoje informacijos nėra.

 3. Atsakymo nepateikė, rinkiminėje programoje informacijos nėra.

 4. Komitetas kaip prioritetą mato tautiniu mažumų teisiu užtikrinimą, plačiau

 5. Lietuvos žaliųjų partijos kandidatų į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą programoje kalbame apie lygių teisių ir galimybių užtikrinimą visiems gyventojams, nepaisant tautybės, rasės ar kitų kriterijų. Mūsų vizijoje Vilnius – pagarbos ir tolerancijos miestas, kur žmogaus teisės gerbiamos ir užtikrinamos visiems, netaikant išimčių.

  Mūsų nuomone, tautinės mažumos, kaip ir kitos bendruomenės, yra miesto šeimininkai – jos geriausiai žino, kokie sprendimai padėtų tobulinti bendruomenės narių gyvenimo ir aplinkos sąlygas. Todėl dirbdami Taryboje siektume įvesti dalyvaujamąjį biudžetą (angl. participatory budget) bendruomenių iniciatyvoms įgyvendinti, vietinius referendumus bei apklausas, tiesioginius seniūnų ir seniūnaičių rinkimus.

  Mūsų nuomone, tautinėms mažumoms savivaldybė turėtų užtikrinti visas sąlygas organizuoti šventes ar kitus renginius, leidžiančius visapusiškai puoselėti tautinių mažumų kultūrą.

  Visą Lietuvos žaliųjų partijos kandidatų į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą programą galite rasti adresu.

 6. Atsakymo nepateikė, rinkiminėje programoje informacijos nėra.

 7. Atsakymo nepateikė, rinkiminėje programoje informacijos nėra.

 8. Iš programos:
  Skatinsime miesto daugiakultūriškumą – paslaugos bus prieinamos lietuvių, anglų, lenkųir rusų kalbomis

 9. Nuoroda į programą.

  Ištrauka iš programos, kur minimi tautinių mažumų klausimai:

  9. VILNIAUS MULTIKULTŪRIŠKUMAS

  Vilnius garsės kaip tolerantiškiausias miestas regione

  •  Finansuosime ir kitais būdais skatinsime tautinių bendruomenių veiklą, užtikrinančią tautinių mažumų identiteto išsaugojimą.
  •  Į diskusijas dėl miesto ateities įtrauksime tiek pat visų religinių, kultūrinių, tautinių bendruomenių atstovų.
  •  Užtikrinsime galimybes lietuvių kalba nekalbantiems vilniečiams ir miesto svečiams gauti informaciją jiems suprantama kalba sveikatos apsaugos, savivaldos institucijose, kitose reikšmingose vietose.
  •  Atstovausime Lietuvos pilietybės neturinčių vilniečių interesams valstybinėse migraciją reguliuojančiose institucijose.
  •  Didinsime mokyklų ir darželių, kuriuose ugdymas vyksta anglų kalba, skaičių.
  •  Aktyviai savo asmeniniu pavyzdžiu skatinsime toleranciją skirtingų tautybių,rasių, religijų, seksualinės orientacijos žmonėms.
 10. Lietuva nuo seno yra daugiatautė valstybė, todėl šiandien čia gali saugiai gyventi ir sugyventi 154 tautybių žmonės. Džiugu, kad mūsų šalis nesusiduria su tarpnacionaliniais, tarpetniniais arba religiniais konfliktais, kuriuos galime stebėti įvairiose pasaulio taškuose, tačiau vis tik tarpnacionalinių įtampų Lietuvoje yra.

  Pirmiausia reikėtų pabrėžti, kad tautinių mažumų politikos formavimas ir su ja susijusių problemų sprendimas didžiąja dalimi yra centrinės, o ne vietinės valdžios prerogatyva, todėl yra mažai galimybių spręsti šias problemas per savivaldą. Ir čia mes matome didelę problemą – metų metus nepriimamą Tautinių mažumų įstatymą, kuris nustojo galioti 2010 m. Iš čia kyla eilė kitų problemų, pradedant pačiu Tautinės mažumos ir tautinės bendrijos apibrėžimu ir jų atskyrimu, tautinių mažumų teisių ir pareigų nustatymų, baigiant tautinių mažumų kalbų vartojimu, galimybe rašyti vardus dokumentuose savo gimtąja kalba, kultūrų rėmimu, garantuota teise mokytis savo gimtąją kalba ir t.t. Ši problema turi būti sprendžiama įstatymų leidybos priemonėmis. Juk ne be reikalo į tai dėmesį atkreipė net Europos tarybos Patariamasis komitetas.

  Kita problema, be abejo – tai finansavimo stoka. Šiuo metu tautinių mažumų kultūros ir tradicijų rėmimui skiriamos lėšos yra labai mažos ir jų nepakanka tautinių bendrijų poreikių tenkinimui. Jos turi būti didinamos ir čia savivalda gali prisidėti.

  Dar viena problema – tautinių bendrijų, jų jausmų ir baimių išnaudojimas politiniams tikslams. Manome, yra nepriimtina ir labai neatsakinga iš kai kurių politikų – amžiais Lietuvoje gyvenančias tautines mažumas, kurios labai prisidėjo tiek prie Lietuvos valstybingumo formavimo, tiek dalyvavo kovoje už nepriklausomybę, vertinti kaip penktąją koloną ir grėsmę šalies valstybingumui. Šioje vietoje reikėtų aktyviau imtis tiek švietėjiškos tiek komunikacinės veiklos, aktyviau kovojant su stereotipais ir baimėmis, susijusiomis su tautinėmis mažumomis, pasakojant visuomenei apie tautinių mažumų kuriamą pridėtinę vertę mūsų valstybei.

  Neskirstant ir neišrenkant konkrečių nuostatų mes pasisakome už pagarbą žmogui, nepriklausomai nuo jo tautybės, rasės, tikėjimo ar pažiūrų.

 11. savo trumpojoje programoje specialaus punkto, skirto tautinėms mažumoms, neturime. Kaip ir neturime atskiro punkto skirto etninės kultūros puoselėjimui. Tačiau pagarba visiems yra persunktas pagrindinis Vilniaus išmintingo planavimo punktas: „Vilniaus kūrimas bus grindžiamas pagarba istorijai, žmonėms ir juos supančiai aplinkai. Bus puoselėjama ir stiprinama Vilniaus kaip Lietuvos sostinės, savito Europos miesto tapatybė.“. Galiu tik pridurti, kad pats asmeniškai su Užupio bendruomenės parama aktyviai rėmiau Gudų kultūros centro atsiradimo idėją savivaldybės disponuojamame kultūros paveldo pastate Polocko 52.

 12. Savivaldos rinkimų programoje turime atskirą skyrių „Atviras Vilnius“, kuris tiesiogiai apima nuveiktus darbus ir ateities planus žmogaus teisių srityje, tame tarpe ir tautinių mažumų.

 13. Iš programos:
  Vilnius – jungiantis visų tautybių ir kultūrų, daugiatautis ir daugiakultūris miestas. […] Tikimės Jūsų pasitikėjimo ir per šiuos savivaldos rinkimus ir pasisakome UŽ: švietimo ir kultūros sričių finansavimo didinimą ir prieinamumą, tautinių mažumų švietimo tinklo užtikrinimą, švietimo įstaigų plėtrą; […] bendruomenių aktyvumą ir įtraukimą į miesto bendrus sprendimus.

 14. Atsakymo nepateikė, rinkiminėje programoje informacijos nėra.

 15. Atsakymo nepateikė, rinkiminėje programoje informacijos nėra.

 16. Atsakymo nepateikė, rinkiminėje programoje informacijos nėra.

 17. Atsakymo nepateikė, rinkiminėje programoje informacijos nėra.

Palikite atsakymą