Atsakymai ( 18 )

 1. Atsakymo nepateikė, rinkiminėje programoje informacijos nėra.

 2. Atsakymo nepateikė, rinkiminėje programoje informacijos nėra.

 3. Komitetas kaip prioritetą mato tautiniu mažumų teisiu užtikrinimą, plačiau

 4. Manome, kad turi būti išlaikytas esamas tautinių mažumų mokyklų tinklas Vilniaus mieste, nei viena mokykla nebus uždaryta. Ten kur yra poreikis steigsime naujas tautinių mažumų mokyklas, ypač tai liečia pradines mokyklas, nes pirmųjų klasių mokiniams ugdymas turi būti teikiamas kuo arčiau namų.

  Depolitizuosime šių mokyklų valdymą ir stiprinsime ugdymo kokybę, ypatinga dėmesį skiriant ne tik lietuvių, bet ir gimtųjų kalbų mokymo kokybei.

  Mokyklose, kur ugdymas vyksta lietuvių kalba – mokiniams priklausantiems tautinėms mažumoms bus užtikrintas gimtosios kalbos mokymas kaip pasirenkamo dalyko.

 5. Mūsų nuomone, būtina sudaryti sąlygas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo lavinimo mokyklose ugdymo procesą organizuoti tautinės mažumos gimtąja kalba bei tuo pačiu stiprinti valstybinės lietuvių kalbos mokymą (kaip atskiro dalyko, ir integruojant į mokomuosius dalykus). Ugdymo įstaigose galima steigti grupes/klases, kur dalis mokomųjų dalykų būtų dėstoma tautinės mažumos mokomąja kalba. Pavyzdžiui, Šalomo Aleichemo gimnazijoje, kurioje mokosi įvairių tautybių vaikai, ugdymo procesas vykdomas lietuvių kalba, bet yra privalomos hebrajų kalbos pamokos, daug dėmesio skiriama žydų tradicijoms, kultūrai ir t.t. Manome, jog tai gerosios praktikos pavyzdys.

  Siektume, kad kalbos ugdymas būtų skatinamas vykdyti ir per neformalųjį švietimą. Vilniuje (ir ne tik) yra sekmadieninės tautinių mažumų mokyklos (ukrainiečių, graikų, armėnų, totorių) įsteigtos bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų, kur vaikai turi galimybę bendrauti gimtąja kalba, pažinti kultūrą. Dirbdami savivaldybėje siektume skatinti ir finansiškai remti tokias iniciatyvas.

 6. Platesnį atsakymą rasite mūsų programoje, tačiau viena iš idėjų, kurią komunikuojame, tai lenkų ar rusų kaip antrosios pasirenkamosios kalbos mokymo įvedimas Vilniaus mokyklose. Tai, kad nemažai daliai lenkų ar rusų tautinių bendrijų nariams, norint, kad jų vaikai mokėtų šios tautinės bendrijos gimtąją kalbą (lenkų arba rusų), nebūtinai tektų rinktis vien lenkiškas arba rusiškas mokyklas – šių tautinių bendrijų kokybiškas kalbos mokymas būtų užtikrinamas ir lietuviškose mokyklose.

 7. Atsakymo nepateikė, rinkiminėje programoje informacijos nėra.

 8. Atsakymo nepateikė, rinkiminėje programoje informacijos nėra.

 9. Iš programos:
  Skatinsime miesto daugiakultūriškumą – paslaugos bus prieinamos lietuvių, anglų, lenkųir rusų kalbomis

 10. Manytume, kad labai svarbi problema yra mokymo kokybė tautinių mažumų mokyklose. Žinant, kad ši problema skatina tautines mažumas rinktis lietuviškas mokyklas, manome, svarbu dėti pastangas, kad kokybė gerėtų. Savivaldybės priemonės yra ribotos, tačiau savivaldybė gali padėti užtikrinti mokymo priemones tautinių mažumų mokyklose, kokybiškai organizuoti mokinių pavežėjimą į tautinių mažumų mokyklas nuo labiau nutolusių Vilniaus mikrorajonų, jeigu nėra galimybės mokytis mokykloje greta namų. Manome, kad ilgosios gimnazijos sprendžia nemažai logistinių problemų tautinių mažumų vaikų tėvams. Reikėtų tęsti dialogą su mokyklų bendruomene (vaikais, tėvais, mokytojais) ir stengtis eliminuoti trūkumus, dėl kurių vaikai praranda galimybę mokytis tautinių mažumų mokyklose. Na ir dar svarbu įgyvendinti tai, kad lietuviškose mokyklose būtų įdiegta kultūrinių mainų sistema, kai ne tik tautinės mažumos savose mokyklose mokosi apie lietuviškas tradicijas, bet ir atvirkščiai, lietuviškose mokyklose supažindinama su Vilniaus multikultūriškumu, 128 tautybėmis, veikiančiomis tautinėmis bendrijomis ir pan., taip skatinant teigiamą požiūrį į tautines mažumas. Kartu mažinant atskirtį tarp tautinių mažumų ir lietuvių vaikų. Na ir kad būtų auginama tolerantiška karta

 11. Į švietimo klausimo sprendimą aš žiūrėčiau kompleksiškai. Pirmiausia Lietuvoje turi būti užtikrina aukštesnė tiek vidurinio, tiek aukštojo mokslo kokybė. Juk visi puikiai žinome, kad šiuo metu vaikai, net nebaigę mokyklos, jau ketina išvažiuoti studijuoti į užsienį, dar daugiau – mokytojo profesija nebeturi jokio prestižo, pedagogines profesijas abiturientai renkasi iš nevilties. Tai yra didžiulė Lietuvos problema, vedanti šalį į prarają.

  Kalbant apie tautinių mažumų švietimą savo gimtąją kalba, jis, be abejo, turi būti garantuotas. Taip pat mes turėtume spręsti specialių pedagogų tautinių mažumų mokykloms paruošimo klausimą, tam kad moksleiviai, baigę šias mokyklas galėtų be jokių problemų kalbėti tiek savo gimtąją, tiek lietuvių kalbomis ir be kliūčių galėtų stoti į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

 12. Apie tautinių mažumų švietimą jau kalbėjau įvadinėje dalyje. Mes turime padaryti du svarbiausius dalykus – padėti jiems integruotis į Lietuvos gyvenimą ir sudaryti sąlygas puoselėti savo kultūrinę tapatybę. Šiomis pagrindinėmis kryptimis ir turėtų būti orientuota švietimo sistema.

 13. Vilniaus tautinės bendrijos yra mūsų turtas, gyvasis sostinės paveldas. „Vilnietiškas“ ugdymas turi būti įtraukiantis ir skatinantis visaverčių asmenybių ugdymą, integruojant ne tik į Lietuvą grįžtančių šeimų vaikus, bet ir kitataučius ES valstybių ir kitokių kultūrinių erdvių piliečius. Toliau puoselėsime tautinių bendrijų švietimo tinklą Vilniuje ir skatinsime aktyviau pažinti unikalią Vilniaus daugiakalbystę per įvairias mainų programas tarp skirtingų kalbų mokyklų. Įgyvendinsime Europos Tarybos rekomendacijas Lietuvai dėl Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos – skatinsime dvikalbystę ir daugiakalbystę ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo programose. Sieksime, kad tautinių mažumų mokyklos būtų patrauklios ir konkurencingos. Užtikrinsime tautinių mažumų atstovų dalyvavimą svarstant jiems aktualius klausimus. Vilniaus istorija mums prisako – Vilnius yra visų tautų namai!

 14. Iš programos:
  Vilnius – jungiantis visų tautybių ir kultūrų, daugiatautis ir daugiakultūris miestas. […] Tikimės Jūsų pasitikėjimo ir per šiuos savivaldos rinkimus ir pasisakome UŽ: švietimo ir kultūros sričių finansavimo didinimą ir prieinamumą, tautinių mažumų švietimo tinklo užtikrinimą, švietimo įstaigų plėtrą; […] bendruomenių aktyvumą ir įtraukimą į miesto bendrus sprendimus.

 15. Atsakymo nepateikė, rinkiminėje programoje informacijos nėra.

 16. Atsakymo nepateikė, rinkiminėje programoje informacijos nėra.

 17. Atsakymo nepateikė, rinkiminėje programoje informacijos nėra.

 18. Atsakymo nepateikė, rinkiminėje programoje informacijos nėra.

Palikite atsakymą